Beyerdynamic DT 250 (250 Ohm)

Beyerdynamic DT 250 (250 Ohm)
17300